FECHA
LUGAR
POBLACION
Tour: ATERA TOUR
25/01/20
IRUÑEA
08/02/20
DONOSTIA
14/02/20
VALLADOLID
15/02/20
GASTEIZ
14/03/20
AZPEITIA
28/03/20
SALAMANCA
03/04/20
MADRID